Een schuimblusser kan branden blussen met de brandklasse: A-B!

Feiten & Cijfers – Schuimblussers

Leave a Reply

Your email address will not be published.